Avís legal

En el present Avís Legal s’estableixen els continguts referents a la utilització del web www.climasantsbcn.com propietat de CLIMA-SANTS BARCELONA S.L., la qual queda a disposició dels usuaris d’Internet.

El lloc web www.climasantsbcn.com ha estat creat i és titularitat de CLIMA-SANTS BARCELONA S.L., Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 32.188, Foli 130, Full B202165, Inscripció 1a, amb C.I.F. B-62.125.521.

El domicili social de CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. queda establert, als efectes de el present Avís Legal, al c / Mallorca 221 6è 2a 08008 BARCELONA | Telf.93 454 07 87

La present web es regeix única i exclusivament per les disposicions d’aquest advertiment legal. Per tot això, l’usuari haurà de llegir i acceptar sense reserves el present advertiment legal en el moment d’entrar a la www.climasantsbcn.com per a la navegació pels continguts existents en ella.

OBJECTE.- La present web ha estat dissenyada per donar a conèixer els productes i serveis oferts per CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. als seus clients, donant l’oportunitat als usuaris d’Internet de conèixer, de forma clara i detallada els productes que l’empresa posa a disposició dels seus clients per a la realització de les seves activitats.

Els continguts facilitats en aquesta web han estat realitzats amb informació provinent de fonts internes de CLIMA-SANTS BARCELONA S.L., per la qual cosa respondrà pels continguts elaborats i posats a disposició dels usuaris d’Internet.

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. i l’usuari.

UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB WWW.CLIMASANTSBCN.COM.- La utilització d’aquesta pàgina web, ja sigui de la informació continguda o dels serveis que es proposen, li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals vigents en el moment en què vostè com Usuari accedeixi a la pàgina web, de manera que si no està d’acord amb el contingut de la mateixa haurà d’abstenir de fer ús del web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei, amb aquestes Condicions Generals, amb la moral, bons costums generalment acceptades, i amb l’ordre públic, responent davant CLIMA-SANTS BARCELONA SL, o davant de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc Web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

La informació incorporada a la pàgina web ha estat elaborada en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació sobre CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. i els serveis que ofereix als usuaris. La companyia no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat, exactitud o exhaustivitat de l’esmentada informació, de la mateixa manera que no respondrà en cap cas respecte a tercers pels eventuals errors que presenti la pàgina web.

CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. ofereix enllaços, directament o indirectament, a recursos o llocs d’Internet que es troben fora de el present lloc web. La presència d’aquests enllaços en el lloc web tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí.

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir a l’Lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir a l’servei, l’Usuari haurà de registrar facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real.

L’Usuari triarà el seu propi identificador i contrasenya. Per a l’elecció de l’identificador, l’Usuari no podrà optar per expressions, paraules o conjunts de lletres que puguin resultar insultants, injuriosos o contraris a la llei, a la moral i als bons costums. De la mateixa manera, tampoc podrà utilitzar marques, rètols d’establiments, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges públics o coneguts sense la seva autorització. CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. assignarà l’identificador seleccionat per l’Usuari, sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre Usuari.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de posar tal circumstància en coneixement de CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. amb la major brevetat.

L’Usuari perdrà l’identificador seleccionat transcorreguts sis mesos sense haver fet ús d’ell mateix per a qualsevol dels Continguts de CLIMA-SANTS BARCELONA S.L., podent ser seleccionat per un nou Usuari.

Propietat intel·lectual i industrial. – L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en la pàgina web pertanyen a CLIMA-SANTS BARCELONA S.L ..

Així mateix, el contingut de la pàgina web que inclou, a títol merament enunciatiu i no exclusiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de CLIMA -Sants BARCELONA SL o de tercers que han cedit el seu ús a la citada companyia. El contingut està protegit per les lleis nacionals i tractats internacionals relatius als drets de propietat intel·lectual que siguin aplicables.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina web estan legalment reservats i l’accés a la mateixa o la seva utilització, per part de l’usuari, no ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat correspongui a CLIMA-SANTS BARCELONA SL, oa tercers.

La reproducció total o parcial per qualsevol mitjà de l’contingut, marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe, inclosos en la pàgina web, així com la venda, cessió, arrendament, distribució, comunicació pública, transformació, o qualsevol altre ús que es vulgui donar a aquestes, sense prèvia autorització expressa de l’corresponent titular, queda totalment prohibida i es perseguirà civil i, si escau, penalment, d’acord amb les lleis nacionals i tractats internacionals aplicables.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT L’activitat de CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. es limita a recollir i incloure en la pàgina web informació relativa als seus serveis, així com a rebre les sol·licituds de demanda prèvia d’informació respecte d’aquests.

Una vegada que l’Usuari hagi mostrat el seu interès per algun dels serveis oferts a la pàgina web, haurà de completar la corresponent sol·licitud sent obligació seva el introduir dades exactes i verídiques, no responent CLIMA-SANTS BARCELONA SL, en cap cas, com a conseqüència de un eventual perjudici que es pogués irrogar, de la inexactitud o falsedat de les mateixes.

CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. no es responsabilitza del mal ús que vostè. pugui fer d’aquest lloc web.

CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. no serà responsable en cas que existeixin interrupcions de servei, demores, errors, mal funcionament de la mateixa i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen de l’control d’CLIMA-SANTS BARCELONA SL, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i / o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 de el Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora de control de CLIMA-SANTS BARCELONA SL, com ara : fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l’atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat de sistema informàtic, sempre que CLIMA-SANTS BARCELONA SL hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant. CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del Lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

Pel que fa a les informacions i continguts inclosos en la pàgina web o als que pogués tenir accés com a conseqüència dels links establerts en aquesta, CLIMA-SANTS BARCELONA SL, no garanteix, de cap manera, ni l’accés en un moment determinat a aquestes informacions i continguts, ni la seva exactitud, ni la seva actualitat o actualització, ni la seva idoneïtat o utilitat per als fins de l’usuari, no fent-se responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició , recepció, obtenció o accés als continguts inclosos en la pàgina web o aquelles a les quals es tingui accés com a conseqüència dels links establerts en aquesta.

Igualment, CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la presència de virus o altres elements lesius en la pàgina web, o pàgines web a les que es pugui tenir accés a través dels links establerts en aquella que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

En relació amb els serveis actius per als quals sigui preceptiu el registre, CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. podrà extingir els comptes i eliminar els Continguts i informació dels Usuaris per raons d’inactivitat o inutilització dels mateixos. En concret, CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. podrà extingir els comptes i eliminar els arxius si transcorren més de 6 mesos des de la inscripció sense haver accedit a l’esmentat contingut.

MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I TERMINACIÓN.- CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del lloc web, així com les condicions requerides per a utilitzar la pàgina web.

Així mateix, CLIMA-SANTS BARCELONA S.L. es reserva el dret a suspendre o posar fi, en qualsevol moment i sense previ avís, tot o part dels serveis oferts a la pàgina web.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE Les condicions d’accés i utilització del web www.climasantsbcn.com es regeixen d’acord amb les disposicions de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic , així com el que disposa en altres normes estatals o autonòmiques annexes a l’àmbit normatiu o que tinguin com a finalitat la protecció de la salut, la seguretat pública, inclosa la salvaguarda de la defensa nacional, els interessos de consumidor, el règim tributari aplicable als serveis de la Societat de la Informació i la normativa reguladora de defensa de la competència.

Les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i / o compliment d’aquestes Condicions Generals, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

© Copyright 2018, CLIMA-SANTS BARCELONA S.L.
Tots els drets reservats

DADES IDENTIFICATIVES
CLIMA-SANTS BARCELONA S.L.

C.I.F. B-62.125.521
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 32.188, Foli 130, Full B202165, Inscripció 1ª

direcció
c / Mallorca 221 6è 2a 08008 BARCELONA

telèfon
Tel. 93 454 07 87

Nom de domini i adreça d’Internet
www.climasantsbcn.com

Adreça de correu electrònic
info@climasantsbcn.com